Курсове за Автомонтьор

Обучение за Автомонтьори с международна държавна диплома

Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Код: 525
Професия: Монтьор на транспортна техника Код: 525020
Специалност: Автотранспортна техника Код: 5250201

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия:

– дистанционно обучение с доказване на знания 550 лв.
– индивидуално обучение с онлайн лектор 1200 лв.
– индивидуално обучение с онлайн лектор и практика 1700 лв.
Продължителност на обучението - до 1 месец.

За придобиване на Втора Степен на Професионална Квалификация:

– групово обучение 1200 лв. или 3 вноски по 400 лв
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

©Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на трета степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на квалификация по част от професията:

Всяко обучение за част или пълна професията за Автомонтьор приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория за Монтьор на транспортна техника е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика за Монтьор на транспортна техника е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение по професията, придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника", може да заема следните длъжности от НКПД: Механици и монтьори на моторни превозни средства, Автомонтьори 7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване, 8331 Водачи на автобуси и ватмани, 8332 Водачи на тежкотоварни автомобили и 8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство, както и други длъжности. Монтьорът на транспортна техника може да работи във всички предприятия и фирми с предмет на дейност продажба, ремонт и експлоатация на автотранспортна, пътно-строителна техника и електрически превозни средства.

Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни центрове в София, Варна, Бургас, Враца, Шумен, Пловдив, Перник, Русе, Димитровград, Добрич, Ямбол, Хасково, Свиленград.
| Професионални курсове | Европейски дипломи, преведени на английски език, валидни в цял свят.
.